Буцах

“Хүний эрхийн заалтуудад тайлбар боловсруулах нь” судалгааны ажил

Хууль зүй

Судалгааны багийн зүгээс санал болгож буй хувилбар.

0

1. Эрх: Заяагдмал шинжтэй, ёс зүйн болон хууль ёсны үүднээс зөвшөөрөгдсөн, хамгаалагдсан зан үйлийн хэм хэмжээ

0

2. Хууль: Эрх бүхий байгууллагаас нийгмийн харилцааг зохицуулахаар батлан гаргасан, бичмэл шинжтэй, бүх нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний багц

0

3. Үүрэг: Тодорхой зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд ёс зүйн болон хуулийн дагуу зайлшгүй биелүүлэх үйлдэл

0

4. Төр: Тодорхой улсад хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх засаглалыг хэрэгжүүлэх замаар хүн амынхаа эрх, эрх чөлөө, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалах чиг үүрэг бүхий тогтолцоо

0

5. Хүн: Хэл соёлыг бүрдүүлэгч, сэтгэн бодох чадвартай, ухамсар бүхий байгаль, нийгмийн амьтан

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн