Буцах

"Хүний эрхийн нэр томъёонд тодорхойлолт боловсруулах нь" судалгааны ажлын явцын хэлэлцүүлгийн тулгуур ойлголт 1-10

Хууль зүй

1. ХҮН: 1. Суурь хэрэгцээгээ хангах зорилгоор сэтгэн боддог, бусадтай харилцдаг, хэлийг үүсгэн ашигладаг амьтан. 2. Суурь хэрэгцээгээ хангах зорилгоор сэтгэн боддог, бусадтай харилцдаг, хэл ярианы чадвартай амьтан.

0

2. ЭРХ: Нийгмийн харилцааны нийтлэг ёс зүйн/ёс суртахууны хэм хэмжээгээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн, хүн жам ёсны суурь хэрэгцээгээ хангах үйлдлүүдийг гүйцэтгэх шаардлага.

1

3. ХУУЛЬ: Нийгмийн тодорхой зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор оролцогч талууд болон тэдгээрийн хүлээх үүрэг, холбогдох хариуцлагыг уялдуулан тодорхойлсон, тухайн улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд   дагаж мөрдөх, эрх бүхий байгууллагаас баталгаажуулсан тогтолцооны оюуны загвар.

0

4. ҮҮРЭГ: Суурь хэрэгцээгээ хангахын тулд гүйцэтгэдэг, ёс зүй болон хуулийн дагуу зайлшгүй, тогтвортой биелүүлэх үйлдэл.

1

5. ЭРХ ЧӨЛӨӨ:  Нийгмийн харилцааны нийтлэг ёс зүйн хэм хэмжээгээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн, хүн суурь хэрэгцээгээ хангах үйлдлүүдийг тодорхой албадлага, хязгаарлалтгүйгээр гүйцэтгэх боломж.

0

6. ТӨР: Тодорхой нутаг дэвсгэрт хүний эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдлүүлэх орчин нөхцлийг хууль тогтоох засаглал, гүйцэтгэх засаглал, шүүх засаглалыг хэрэгжүүлэх замаар бүрдүүлэх, сайжруулах үүрэг бүхий тогтолцоо.

1

7. БОЛОВСРОЛ: Хүн суурь хэрэгцээгээ хангахын тулд суралцах замаар мэдлэгийг бүтээх чадвар.

0

8. ШҮҮХ: Хэрэг, маргааныг шийдвэрлэн тогтоох үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа бүхий тогтолцоо.

0

9. ӨМЧ: Хүн, хуулийн этгээд эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхтэй, биет болон биет бус хэлбэртэй хөрөнгө

0

10. НИЙГЭМ: Түүхэн урт хугацаанд тодорхой нутаг дэвсгэрт бүрэлддэг, нийтлэг соёл, үнэт зүйл, зан заншил, үзэл баримтлал бүхий бүлэг хүмүүсийн хоорондын харилцааны тогтолцоо.

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн